Pedagogiikka

Nuorten ohjausta ja mentorointia voidaan tarkastella oppimisprosessina. Ohjaajan, opettajan tai mentorin tehtävä on opastaa ja neuvoa nuorta tämän tulevaisuuden suhteen. Tämäntyyppinen ohjaaminen sisältää samanlaisia haasteita kuin muutkin oppimisen muodot.

Tämän hankkeen pedagoginen lähestymistapa perustuu kognitiivisiin, sosiaalisiin ja eksistentiaalisiin oppimisteorioihin. Yksilöt oppivat yksin. He oppivat myös yhdessä toisen kanssa ja omaksuvat heille merkityksellisiä tietoja ja taitoja. Tämä pätee kaikkiin aihealueisiin. Kun nuoret oppivat yhdessä, on oppiminen yhteisöllistä ja situationaalista. Kun oppimisessa hyödynnetään eksistentiaalista lähestymistapaa, on oppimisen keskiössä merkitys. On haastavaa samalla erottaa ja yhdistää näitä kolmea näkökulmaa, mutta tämän prosessin avulla on mahdollista ymmärtää ihmisten oppimistapoja.

Monille opettajille ymmärrykseen ja havainnointiin perustuva kognitiivinen näkökulma edustaa oppimisteorioiden tämänhetkistä huippua.
Suurin haaste nuorten ohjaamisessa ja mentoroinnissa opintojen ja ammatinvalinnan suhteen on käynnistää yksilössä itsetutkiskelun prosessi. Tämä hanke pyrkii tekemään sen keskittymällä kaikkiin oppimisen näkökulmiin: yksilön, yhteisön ja merkityksen. Yksilönäkökulmaa edustaa nuoren ymmärrys ja tieto toiminnasta – ennen toimintaa, sen aikana sekä sen jälkeen. Yhteisöllistä näkökulmaa edustaa forum-näytelmän prosessi ja siihen liittyvä vuorovaikutus. Merkityksellisyyden näkökulmaa edustaa nuoren ennakkokäsitys, eli hänen aiemmat kokemuksensa, joiden pohjalta forum-näytelmät rakennetaan. Ennakkokäsityksen hyödyntämisellä varmistetaan, että näytellyt tilanteet ovat merkityksellisiä nuorille itselleen.