Tieto- ja viestintätekniikka forum-teatterissa

Innovatiivisten teknologisten työkalujen avulla Forum-teatterihanke pyrkii laajentamaan menetelmän sovellusmahdollisuuksia. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä voidaan tehostaa forum-teatterimenetelmän käyttöä nuorten ohjauksessa. Esimerkiksi matkapuhelimen ja suljetun oppimisympäristön, kuten blogin, yhdistelmän avulla voidaan vahvistaa opiskelijoiden oppimisprosesseja. Toiminnan tulee olla kolmivaiheista:

Ensimmäinen vaihe, valmistelu, voidaan nähdä valmistautumisena forum-teatteriesitykseen. Valmistelu voi olla esimerkiksi tehtävä, jossa opettajat/ohjaajat pyytävät oppilailta pohtimaan tiettyä ongelmaa tai ongelmia. Käsiteltävät aiheet voivat liittyä esimerkiksi sosiaalisiin oloihin, unelmatyöpaikkaan, vanhempien työhön, tai kiusaamiseen. Prosessin tuloksia voivat olla esimerkiksi vanhempien haastattelu, valokuvien ottaminen unelmatyöpaikasta tai blogi unelmista, joita vanhemmilla on lastensa tulevaisuudesta. Nämä sähköisessä muodossa olevat tulosteet voidaan toimittaa opettajalle/ohjaajalle osallistujien ja opettajien käytössä olevan ulkopuolisilta suljetun oppimisympäristön kautta. Tämä prosessin vaihe auttaa opettajaa tunnistamaan itse esityksessä käsiteltävät ongelmat.

Toinen vaihe, eli varsinainen toiminta, on itse forum-teatteriesitys. Tässä vaiheessa oppilaat osallistuvat aktiivisesti esitykseen. He voivat esimerkiksi valokuvata tai videoida toisiaan, kirjoittaa tekstejä tai lähettää kommentteja.

Kolmas vaihe, purku, voidaan toteuttaa luokassa esityksen jälkeen. Tässä vaiheessa käsitellystä ongelmasta ja oppilaiden kokemuksista voidaan keskustella opettajan/ohjaajan kanssa ryhmissä (2+2 tai 3+3). Keskusteluja voidaan käydä myös suljetulla foorumilla, tai sähköisessä ympäristössä ja luokassa tapahtuvan toiminnan yhdistelmänä. Keskustelut voivat johtaa uusien ongelmien tunnistamiseen tai syvemmän angstin purkautumiseen. Molemmissa tapauksissa seurauksena on paluu ensimmäiseen vaiheeseen.