Hanke

Forum-teatterihanke antaa opettajille, opinto- ja oppilaanohjaajille sekä muille ohjaajille uusia valmiuksia motivoida oppilaita oppimaan ja saattamaan opintonsa loppuun. Hankkeessa hyödynnetään forum-teatteria, eli osallistavaa teatteria, sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Näiden työkalujen avulla nuorille tarjotaan neuvontaa heidän kohtaamiensa ongelmien ratkaisemiseksi. Hanke parantaa opinto- ja oppilaanohjaajien ja opettajien valmiuksia yhdistämällä osallistavaa teatteria ja tieto- ja viestintätekniikkaa. Uudet menetelmät antavat selkeyttä, motivaatiota ja itsetuntemusta nuorille, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa.

Forum-teatterihankkeeseen liittyvä toiminta on ensisijaisesti kohdistettu opettajille, opinto- ja oppilaanohjaajille, sekä muille ohjaajille ja ammattilaisille, jotka työkseen ohjaavat nuoria opintojen, ammatinvalinnan ja tulevaisuuden suhteen.

Forum-teatterin avulla nuorten ohjauksessa voidaan luoda tilanteita, joissa nuoret pystyvät kohtaamaan ongelmansa turvallisessa ympäristössä. Nuoria rohkaistaan etsimään aktiivisesti ratkaisuja ongelmiin, samalla ilmaisten ratkaisujen perusteita ja motiiveja. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen forum-teatterissa tehostaa oppimisprosessia ja oletettavasti lisää forum-teatterin kiinnostavuutta nuorten parissa.

Ajatus hankkeesta syntyi EU:n Minerva-ohjelman rahoittamasta Act & Change -hankkeessa, jossa pyrittiin lisäämään kulttuurista ymmärrystä forum-teatterin menetelmää hyödyntäen. Forum-teatterihanke on saanut rahoitusta EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Leonardo da Vinci -ohjelman Innovaatioiden siirto -alaohjelmasta. Siihen osallistuu yhteistyökumppaneita Tanskasta, Suomesta ja Iso-Britanniasta.